ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการนั่งเป็นทุกข์ลุกสบาย เปลี่ยนจากนั่งยองๆเป็นนั่งราบ

พิมพ์

ด้วยท่านรังสิมา รอดรัศมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดทำโครงการนั่งเป็นทุกข์ลุกสบาย เปลี่ยนจากแบบนั่งยองๆ เป็นนั่งราบ พร้อมมอบหมายให้ สจ.ปรียา สิงหาเจริญ เป็นตัวแทนท่าน ส.ส.รังสิมา รอดรัศมี ร่วมกับนายสมพร นิลแนบแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ นายลำ เลาหเลิศชัย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางกระบือ มอบโถส้วมให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการถึงบ้านวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ตามรายชื่อที่แจ้งความประสงค์

ในการนี้ เทศบาลตำบลบางกระบือ จึงขอขอบคุณท่านรังสิมา รอดรัศมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ห่วงใยประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ และขอบคุณท่าน สจ.ปรียา สิงหาเจริญ ที่เป็นตัวแทนท่าน ส.ส.รังสิมา รอดรัศมี ในการมอบโถส้วมให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ มา ณ ที่นี้