ประกาศเกียรติบัตร และประกาศเกียรติคุณของเทศบาลตำบลบางกระบือ

เกียรติบัตร ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผลคะแนนรวม 95.90 คะแนน (ระดับ AA)

 

ประกาศเกียรติคุณ ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2561

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

เกียรติบัตร ได้ให้ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามตัวชี้วัดที่ 4 "การประหยัดพลังงาน" ภายใต้โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ส่วนที่ 2)

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675

นโยบายการคุัมครองข้อมูลส่วนบุคคล