โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ตามครรลองวิถีพอเพียง ปลอดภัยไร้ซึ่งแอลกอฮอล์ ประจำปี 2565

เทศบาลตำบลบางกระบือ โดยนายสมพร นิลแนบแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ มอบหมายให้กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ตามครรลองวิถีพอเพียง ปลอดภัยไร้ซึ่งแอลกอฮอล์ ประจำปี 2565 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โดยผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกันจัดทำกระทงกาบกล้วยและลงเรือปล่อยกระทงกาบกล้วย ณ จุดที่จังหวัดสมุทรสงครามกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน บำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และให้ประชาชนมีจิตสำนึกรู้จักหวงแหนประเพณีที่มีมาตั้งแต่เดิม ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงคราม 

 
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675