วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลบางกระบือคุณธรรมดี มีวินัย ใส่ใจพัฒนา

มุ่งมั่นสร้างศรัทธา พาท้องถิ่นเจริญ

ยุทธสาสตร์การพัฒนา

เทศบาลตำบลบางกระบือ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อสามารถดำเนินการไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ รวมถึงบรรลุวัตถุประสงค์ นโยบายผู้บริหาร และสภาพแวดล้อมของพื้นที่ โดยกำหนดยุทธศาสตร์หลัก ๆ ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษาศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

เป้าประสงค์

1. โครงสร้างพื้นฐานได้ตามมาตรฐานกำหนด ภายใต้กรอบการวางแผน

2. ประชาชนได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการพัฒนา สนับสนุน และส่งเสริม ด้านการศึกษา การกีฬาการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้เพื่อก้าวทันต่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์

3. ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขห่างไกลยาเสพติด มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4. สร้างมูลค่าเพิ่มให้ ภาคการเกษตร การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยวและบริการ ให้มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

5. เกษตรกรมีความเข้มแข็งสามารถรวมกลุ่ม ในระบบเครือข่าย หรือ ระบบรัฐวิสาหกิจชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองได้

6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาอย่างยั่งยืน

7. องค์กรและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและประชาชนจากทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

ตัวชี้วัด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- จำนวนถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ที่สะดวกสบาย ปลอดภัย เพิ่มขึ้น

- จำนวนไฟฟ้าในครัวเรือนและไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มขั้น

- จำนวนประปาหมู่บ้านและระบบประปาที่ดีมีมาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่

- จำนวน หรือ ร้อยละ ของประชาชน ของครัวเรือน ได้รับการเข้าถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งสาธาณูปโภค และสาธารณูปการ ที่เพิ่มขึ้นลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน

- ประชาชนเข้าถึงระบบการบริการสาธารณะเพิ่มขึ้น

- ร้อยละของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

- จำนวน หรือ ร้อยละ ของประชาชน ของครัวเรือน ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ในด้านต่าง ๆ อย่างเท่าเทียม เสมอภาค ในชุมชน

- ร้อยละของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

- ร้อยละหรือจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลลดน้อยลง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย

- อัตราการการก่ออาชญากรรมและยาเสพติดลดลง

- ร้อยละหรือจำนวนอุบัติเหตุทางถนนลดลง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

- ร้อยละรายได้จากการจำหน่าย ผลผลิต สินค้า ทางการเกษตร เพิ่มขึ้น

- ร้อยละรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

- ร้อยละหนี้สินครัวเรือนลดลง

- ร้อยละของประชาชนในเขตเทศบาลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

- จำนวน หรือ ร้อยละ ของประชาชน ของครัวเรือน ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

- ปริมาณขยะในชุมชนลดลง

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

- จำนวนประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตำบลบางกระบือ

- เทศบาลตำบลบางกระบือผ่านการประเมิน ITA (ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

- เทศบาลตำบลบางกระบือผ่านการประเมิน LPA (ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมายในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่ทำให้แยกแยะได้ว่าการปฏิบัติงานประสบความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPIs) ระดับค่าเป้าหมายของเทศบาลตำบลบางกระบือ คือ ให้อยู่ในระดับที่ดีมาก และสามารถพัฒนาให้อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม นำไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศได้ในอนาคต

1. เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

2. เพื่อให้ประชาชนมีความเสมอภาค เท่าเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้ำในชุมชนเพื่อให้ประชาชนชนเข้าถึงการบริการสาธารณะ รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม

3. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

4. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5. เพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

6. องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีนำไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ

กลยุทธ์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- พัฒนาและปรับปรุงระบบการคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่เพียงพอและทั่วถึงต่อความต้องการของประชาชน

- การก่อสร้าง การปรับปรุง การซ่อมแซม การบำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

- พัฒนาระบบการคมนาคมทางบกและทางน้ำ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

- ส่งเสริมสนับสนุนสืบสาน อนุรักษ์ เผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดสวัสดิการชุมชนและทุนทางสังคม

- เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน

- ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา

- พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน/ชุมชน พึ่งพาตนเองได้

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย

- ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

- ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด ตลอดจนการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

- ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการจัดระเรียบและเรียบร้อยในชุมชนและสังคม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

- เสริมสร้างความเท่าเทียมและเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน

- อนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนา แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

- ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

- เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา การจัดการภาคการเกษตร การลงทุน โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่

- เพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

- ส่งเสริมการเข้าถึงและพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิต

- พัฒนาการเกษตรที่หลากหลายและรูปแบบใหม่ๆให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโลก

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริมสนับสนุนสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- บำบัดและจัดการสิ่งปฏิกูล

- ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนและการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้

- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะ ของเสีย เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

- เทิดทูน พิทักษ์ รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

- ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองท้องถิ่น

- ดำเนินการปรับปรุงอาคารที่ทำการ วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

- เสริมสร้างธรรมาภิบาล จริยธรรม คุณธรรม

- ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ความเข้าใจ บทบาท และหน้าที่ของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการวางแผน การพัฒนาท้องถิ่นและตรวจสอบความโปร่งใสในการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

การกำหนดตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning plan) ของเทศบาลตำบลบางกระบือซึ่งจะเห็นจากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาคกลาง แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการนำมาเป็นแนวทางกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบางกระบือ ซึ่งการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นการนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมคนสังคมและระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุข ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลบางกระบือ จึงได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียม อนุรักษ์สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตระหนักในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1737
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้4133
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้13718
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว21494
mod_vvisit_counterเดือนนี้45396
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว107181
mod_vvisit_counterทั้งหมด626385

We have: 28 guests, 1 bots online
IP: 35.172.230.21
วันนี้: ก.ค. 18, 2024 


QR Code
ทต.บางกระบือลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675

นโยบายการคุัมครองข้อมูลส่วนบุคคล