สภาพทั่วไป เทศบาลตำบลบางกระบือ

ลักษณะที่ตั้ง
     เทศบาลตำบลบางกระบือ ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการนำเสนอการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล ต่อกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2552 ซึ่งได้รับการจัดตั้ง และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พุทธศักราช 2552
     เทศบาลตำบลบางกระบือ มีพื้นที่เหมาะกับการเกษตร โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วย สวนมะพร้าวเต็มพื้นที่ ประชาชนโดยส่วนใหญ่ จึงประกอบอาชีพการทำน้ำตาลมะพร้าวเป็นหลัก รองลงมาคือ รับราชการ ค้าขาย รับจ้างทั่วไป ภูมิอากาศเย็นสบาย เนื่องจากพื้นที่สวนใหญ่เป็นสวนมะพร้าวมีแม่น้ำลำคลองไหลผ่านในพื้นที่ 5 สายหลัก และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 13 กม.อาณาเขตติดต่อ
     เทศบาลตำบลบางกระบือ ห่างจากจังหวัดสมุทรสงคราม 13 ก.ม.  และห่างจากอำเภอบางคนที 4 กม.


       ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลกระดังงา  และตำบลจอมปลวก
       ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบางช้าง  อำเภออัมพวา
       ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลท่าค่า  อำเภออัมพวา
       ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลกระดังงา และตำบลบางพรม

เนื้อที่
     เทศบาลตำบลบางกระบือ มีเนื้อที่ 4.26 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,964 ไร่ภูมิประเทศ
     ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่ม มีลำคลองไหลผ่าน หมู่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้าน เหมาะสำหรับทำการเกษตรกรรม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนมะพร้าว มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีจำนวนหมู่บ้านและครัวเรือน
     ในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ มีหมู่บ้านในเขตบริการของเทศบาลตำบลบางกระบือ จำนวนทั้งสิ้น  5 หมู่บ้าน และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 688 หลังคาเรือน ดังนี้

      (อ้างอิงจาก แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 25654)

 
       หมู่ที่ 1 บ้านตะโหนดราย 130 หลังคาเรือน
       หมู่ที่ 2 บ้านคลองสวนกลาง 120 หลังคาเรือน
       หมู่ที่ 3 บ้านคลองกลางบางใหญ่ 207 หลังคาเรือน
       หมู่ที่ 4 บ้านบางกระบือ 129 หลังคาเรือน
       หมู่ที่ 5 บ้านหนองอ้อ 102 หลังคาเรือน


ประชากร
     เทศบาลตำบลบางกระบือ มีประชากรรวมทั้งสิ้น จำนวน 2,002 คน โดยจำแนกเป็นเพศชาย จำนวน 969 คน เพศหญิง จำนวน 1,033 คน จำแนกได้ดังนี้

     (อ้างอิงจาก แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 25654)

 
       หมู่ที่ 1 บ้านตะโหนดราย ชาย 173 คน หญิง 187 คน รวม 360 คน
       หมู่ที่ 2 บ้านคลองสวนกลาง ชาย 199 คน หญิง 211 คน รวม 410 คน
       หมู่ที่ 3 บ้านคลองกลางบางใหญ่ ชาย 235 คน หญิง 245 คน รวม 480 คน
       หมู่ที่ 4 บ้านบางกระบือ ชาย 193 คน หญิง 220 คน รวม 413 คน
       หมู่ที่ 5 บ้านหนองอ้อ ชาย 169 คน หญิง 170 คน รวม 339 คน


 


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675

นโยบายการคุัมครองข้อมูลส่วนบุคคล