การบริการพื้นฐาน ทต.บางกระบือ

ระบบบริการพื้นฐาน

1.1 การคมนาคมขนส่ง

             1.1.1 การคมนาคมขนส่งทางบก

                        - ถนนลาดยาง             จำนวน  12  สาย

                        - อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาล  จำนวน  7  สาย

                        - อยู่ในความดูแลรับผิดชอบหน่วยงานราชการอื่น  จำนวน  5  สาย

                        - ถนนคอนกรีต            จำนวน  3  สาย

                        - ถนนลูกรังหินคลุก       จำนวน  3  สาย

                        - ทางเดินเท้า คสล.        จำนวน  16  แห่ง

             1.1.2 การคมนาคมขนส่งทางน้ำ

                        - คลองขวาง                        

  - คลองบางกระบือ

                        - คลองสวนกลาง                   

  - คลองบางใหญ่

                        - คลองป่าช้า                       

  - คลองสวโคน

  - คลองหนองอ้อ

                        - คลองหลังวัดตะโหนดราย        

   - คลองบ้านผู้ใหญ่พูน

                         - คลองบ้านแม่เนี๊ย

                    ซึ่งคลองหลักทุกคลองสามารถเชื่อมต่อกันและนอกจากนี้ยังมีลำประโดงสาธารณะประโยชน์น้อยใหญ่ กระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่

2. การไฟฟ้า

              ในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ มีไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้าน โดยมีประชากรได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง ทั้ง 688 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 รวมถึงมีไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตามถนนและซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาลอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

3. การประปา

              ในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ มีน้ำประปาใช้ทั้ง 5 หมู่บ้าน โดยมีประชากรได้ใช้น้ำประปาอย่างทั่วถึง ทั้ง 688 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 100  โดยจำแนกเป็น

    3.1 ประปาที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบางกระบือ จำนวน  2 แห่ง ได้แก่

                    - ประปา หมู่ที่ 1 บ้านตะโหนดราย

                    - ประปา หมู่ที่ 5 บ้านหนองอ้อ

    3.2 ประปาที่อยู่ในความดูแลของหมู่บ้าน  จำนวน  3 แห่ง

- ประปา หมู่ที่ 2 บ้านคลองสวนกลาง

- ประปา หมู่ที่ 3 บ้านคลองกลางบางใหญ่

- ประปา หมู่ที่ 4 บ้านบางกระบือ

3.3 ประปาส่วนภูมิภาค เข้าถึงทั้ง 5 หมู่บ้าน (แต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งตำล) 

โทรศัพท์

 

               โทรศัพท์ส่วนบุคคลใช้ในอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัย


 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675

นโยบายการคุัมครองข้อมูลส่วนบุคคล