ข้อมูลอื่นๆ เทศบาลตำบลบางกระบือ

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

        1. การนับถือศาสนา

                    ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางกระบือส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีวัดตะโหนรายเป็นสถาบันหลักทางพระพุทธศาสนา เป็นศูนย์รวมใจ และยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชน

        2. ประเพณีและงานประจำปี

                    - กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา วันสำคัญของทางราชการและรัฐพิธี

         - ประเพณีลอยกระทง

                    - ประเพณีสงกรานต์

                    - งานประจำปีวัดตะโหนดราย ที่จัดขึ้นระหว่างเดือนมีนาคมของทุกปี

         - ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

                    - งานประเพณีแห่พระประจำปีของตำบลบางกระบือ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และละแวกใกล้เคียงได้สรงน้ำพระพุทธรูป และกราบไหว้ ช่วงเทศกาลสงกรานต์

         - ทำบุญตักบาตรในวันพระและวันสำคัญอื่น ๆ

        3. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

                   3.1 ภูมิปัญญาท้องถิ่น

                  ข้อมูลปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบางกระบือ

ลำดับที่

หมู่ที่

ชื่อ – สกุล

รายละเอียด

1

1

นายบุญช่วย สันทัด       

ปราชญ์ชาวบ้านด้านดนตรีไทย

2

1

นายยนต์  มิ่งหนองอ้อ

ปราชญ์ชาวบ้านด้านปูนปั้น

3

1

นางอัมพร  เลิศบรรจง

ภูมิปัญญาด้านการทำอาหาร

4

2

นายสมจิตต์  ลัดดาวัลย์

ปราชญ์ชาวบ้านด้านการทำน้ำตาลมะพร้าว

5

2

นายสำราญ  ภานุมาส

ปราชญ์ชาวบ้านด้านการทำน้ำตาลมะพร้าว

6

3

นายอนันต์  ปิ่นเนตร     

ปราชญ์ชาวบ้านด้านศิลปะ

7

3

นายไพโรจน์  คงวิจิตร์

ปราชญ์ชาวบ้านด้านการทำน้ำตาลมะพร้าว

8

3

นายวีรชาติ  เล็กเครือสุวรรณ

ปราชญ์ชาวบ้านด้านการทำน้ำตาลมะพร้าว

9

4

นางอุบลรัตน์  รัตนะกุ    

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทำไอศกรีม

10

5

นายสุริยัน  แสงทับทิม

ปราชญ์ชาวบ้านด้านการทำน้ำตาลมะพร้าว

11

5

นายธนิศร  คล้ายคาวิน  

ภูมิปัญญาด้านการทำบ้านทรงไทยโบราณ

ที่มาของข้อมูล : เทศบาลตำบลบางกระบือ, แผนชุมชนตำบลบางกระบือ

(1) นายบุญช่วย  สันทัด ปราชญ์ชาวบ้านด้านดนตรีไทย

                        - นายบุญช่วย สันทัด ที่อยู่ 12 หมู่ที่ 1 ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย

(2) นายยนต์   มิ่งหนองอ้อ  ปราชญ์ชาวบ้านด้านปูนปั้น

                       - นายยนต์ มิ่งหนองอ้อ ที่อยู่ 29 หมู่ที่ 1 ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปูนปั้น งานศิลปะ การปั้นปูน แกะสลักปูนตามโบสถ์วัดต่างๆ สามารถถ่ายทอดให้ลูกหลานสามารถมีความเชี่ยวชาญในการปั้นปูนศิลปะ แกะสลักปูนเป็นอาชีพ                                                            

    (3) นายวีรชาติ เล็กเครือสุวรรณ ปราชญ์ชาวบ้านด้านการทำน้ำตาล

มะพร้าว

                       - นายวีรชาติ เล็กเครือสุวรรณ ที่อยู่ 83/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำน้ำตาลมะพร้าวทำอาชีพทำการเกษตร ทำสวนมะพร้าว และทำน้ำตาลมะพร้าวจำหน่ายจนถึงปัจจุบัน                              

           (4) นายสำราญ ภานุมาส ปราชญ์ชาวบ้านด้านการทำน้ำตาลมะพร้าว

                       - นายสำราญ ภานุมาส ที่อยู่ 30 หมู่ที่ 2 ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำน้ำตาลมะพร้าวทำอาชีพทำการเกษตร ทำสวนมะพร้าว และทำน้ำตาลมะพร้าวจำหน่ายจนถึงปัจจุบัน                         

          (5) นายอนันต์  ปิ่นเนตร ปราชญ์ชาวบ้านด้านศิลปะ

                      - นายอนันต์ ปิ่นเนตร ที่อยู่ 20/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม หลังจากที่ได้เรียนจบก็ได้ประกอบอาชีพทหารเรือ ทหารบก ตำรวจสันติบาลเป็นเวลาอยู่เกือบ 6 ปี ต่อมาได้เกษียณราชการ จึงได้มีเวลาในการฝึกฝีมือการวาดภาพจิตรกรรม และภาพวาดบนผืนผ้าซึ่งปัจจุบันทำมาเป็นเวลามากกว่า 40 ปี ผลงานจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์ วัดพวงมาลัย วัดสวนแก้ว วันดอนกลางอยุธยา และวัดบางใหญ่ เป็นต้น  ซึ่งปัจจุบันภาพวาดบนผืนผ้าได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก สามารถทำรายได้ให้กับครอบครัวได้

          (6) นางตันหยง สุขเกษม ปราชญ์ชาวบ้านด้านการทำน้ำตาลมะพร้าว

                     - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านตันหยง หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามก่อตั้ง โดย นางตันหยง สุขเกษม เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มโดยการส่งเสริมจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที เริ่มจากเป็นผู้สืบทอดการทำเกษตรกรโดยการนำน้ำตาลสดของมะพร้าว มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำตาลมะพร้าวในรูปแบบต่าง ๆ เริ่มแรกจะจัดจำหน่ายที่บ้านจะมีพ่อค้าคนกลางมารับไปขายต่อ ปัจจุบันได้ออกจำหน่ายตลาดน้ำบางน้อย และสถานที่ต่าง ๆ ที่จัดงานทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดศูนย์การเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านตันหยง เป็นศูนย์การเรียนรู้อีกหนึ่งแห่งที่ขึ้นชื่อของตำบลบางกระบือ และขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นสถานที่ ที่เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพทางภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทำน้ำตาลมะพร้าวที่สำคัญของชุมชน ทั้งยังมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาท่องเที่ยวและศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างชื่อเสียงให้คนในชุมชน

           (7) นายไพโรจน์ คงวิจิตร์ ปราชญ์ชาวบ้านด้านการทำน้ำตาลมะพร้าว

                     - เตาไทยเดิม 2 สืบทอดกันมาช้านาน 100 กว่าปี ซึ่งปัจจุบันจะเป็นรุ่นที่ 3 โดยมี นายไพโรจน์ คงวิจิตร อายุ 51 ปี เป็นผู้ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ เตาไทยเดิม 2 ตั้งอยู่บนถนนทางหลวงชนบท สส.3011 ที่อยู่ 83 หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้านการทำน้ำตาลมะพร้าว การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ การมาเรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตของชาวสวนในการทำน้ำตาลมะพร้าว ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของตำบลบางกระบือ ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นจำนวนมาก สำหรับสินค้า ประกอบด้วย น้ำตาลมะพร้าว, ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าว, น้ำมันมะพร้าวแท้ 100 %, อื่นๆ อีกมากมาย

    (8) นายสุริยน  แสงทับทิม ปราชญ์ชาวบ้านด้านการทำน้ำตาลมะพร้าว

                     - นายสุริยน แสงทับทิม ที่อยู่ 10 หมู่ที่ 5 ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำน้ำตาลมะพร้าวทำอาชีพทำการเกษตร ทำสวนมะพร้าว และทำน้ำตาลมะพร้าวจำหน่ายจนถึงปัจจุบัน

           (9) นายสุริยา  คล้ายคาวิน ปราชญ์ภูมิปัญญาด้านการทำบ้านทรงไทยโบราณ

                        - นายสุริยา คล้ายคาวิน ที่อยู่ 51 หมู่ที่ 5 ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ภูมิปัญญาด้านการทำบ้านทรงไทยโบราณ ได้รับการสืบทอดการทำบ้านทรงไทยโบราณ                  

           3.2 ภาษาถิ่น

                      ภาษาที่ใช้ในพื้นที่เทศบาลตำบลบางกระบือ คือ ภาษาไทย (ภาคกลาง) แต่มีสำเนียงเหน่อแบบเป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดสมุทรสงคราม

4. OTOP สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

4.1 ผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลมะพร้าว

4.2 กระทงใบตองแห้ง

4.3 ผลไม้แช่อิ่ม ขนมปั้นสิบปริญญา

4.4 ข้าวเกรียบปลาทู ยิ้ม ยิ้ม

4.5 วุ้นมะพร้าวอ่อนน้ำหอม

4.6 งานหัตถกรรมจากมะพร้าว

4.7 ไม้กวาดทางมะพร้าว

4.8 ตะกร้าทางมะพร้าว

4.9 มะพร้าวแก้ว

4.10 ขนมทองม้วน

4.11 ผลิตผลทางการเกษตรต่าง ๆ เช่น มะพร้าวน้ำหอม ส้มโอ สิ้นจี่ กล้วย มะม่วง เป็นต้น

 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

           1. น้ำ

                   ตำบลบางกระบือเป็นตำบลที่มีคลองและลำประโดงสาธารณประโยชน์น้อยใหญ่ไหลผ่าน ครอบคลุมพื้นที่หมู่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้าน โดยต้นน้ำของลำคลองในพื้นที่ตำบลบางกระบือมาจากแม่น้ำแม่กลองมีแหล่งน้ำทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำธรรมชาติได้ตลอดทั้งปีทั้งการอุปโภคภาคครัวเรือนและภาคการเกษตร

          2. ป่าไม้

                    พื้นที่ตำบลบางกระบือเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ซึ่งไม่มีพื้นที่ป่าไม้ มีเพียงเฉพาะสวนผลไม้และพืชผลทางการเกษตรเท่านั้น เช่น สวนมะพร้าว  สวนส้มโอ  สวนลิ้นจี่  สวนกล้วย เป็นต้น 

          3. ภูเขา

                    พื้นที่ตำบลบางกระบือเป็นพื้นที่ราบลุ่มไม่มีภูเขา

          4. ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ

                    พื้นที่ตำบลบางกระบือ เป็นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งพื้นดินและใต้น้ำ ดินมีลักษณะดินเหนียวปนทรายที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชและยังมีแหล่งน้ำทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทำให้มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลาย เช่น ทรัพยากรแหล่งน้ำตามธรรมชาติทรัพยากรเกี่ยวกับระบบนิเวศน์ของสัตว์และพันธุ์พืชต่างๆ ที่คงความอุดมสมบูรณ์ไว้ซึ่งประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาติได้ และคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวสมุทรสงครามไว้เป็นอย่างดี

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1790
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้4133
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้13771
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว21494
mod_vvisit_counterเดือนนี้45449
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว107181
mod_vvisit_counterทั้งหมด626438

We have: 12 guests online
IP: 35.172.230.21
วันนี้: ก.ค. 18, 2024 


QR Code
ทต.บางกระบือลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675

นโยบายการคุัมครองข้อมูลส่วนบุคคล