บุคลากรสำนักปลัดเทศบาลตำบลบางกระบือนางสาวสุมาลี  ทองตะลุง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รักษาราชการแทน
(หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)


นางสาวสุมาลี  ทองตะลุง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 

นางสาวเครือวัลย์  สุขนุ่ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ว่าง -
นักทรัพยากรบุคคล
 
 

นายสิทธิศักดิ์  ทองเกร็ด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ

นางสาวจรรยา  อยู่ทน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

นางสาวกาญจนา  เทียนสมบัติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายวีระศักดิ์ สายสุนีย์
คนงานทั่วไป
 

นายรุ่งเรือง  สายสุนีย์
พนักงานจ้างเหมา
 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675