บุคลากรกองคลัง เทศบาลตำบลบางกระบือนางทรรศมน  สระสำลี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวณัฐธิมา  ทองยัง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวธนวรรณ  หลิมสกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 

นายโกศล จันทามิ
จ้า
งเหมาบริการทั่วไป

นายสุกิจ ศิริ
จ้างเหมาบริการทั่วไป
 

น.ส.อัจฉรา สุดสาคร
จ้างเหมาบริการทั่วไปนายนพพล  นิวรวรรณ
จ้างเหมาบริการทั่วไป

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675