ประชาสัมพันธ์ งานสภาเทศบาล สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เรื่อง การจัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในการพิจารณาคำขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. สภาเทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาคำขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ พร้อมการนี้มีคณะผู้บริหาร นำโดย ท่านนายกสมพร นิลแนบแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ, สมาชิกสภา, ปลัดเทศบาล, หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, ผู้อำนวยการกองทุกกอง และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ซึ่งในการจัดประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้ สภาเทศบาลตำบลบางกระบือ ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019 อย่างเคร่งครัด และได้จัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของการประชุม ในครั้งนี้

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675