การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและการของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 กำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เป็นโรคที่ติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติ  โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบกับนายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบันและจังหวัดสมุทรสงครามมีผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มขึ้น ตามประกาศจังหวัดสมุทรสงครามกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชนทั้งด้านการดำเนินชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ รายได้ ภาระค่าใช้จ่าย ฯลฯ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางกระบือ นั้นเทศบาล ตำบลบางกระบือได้ตระหนักถึงผลกระทบของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 ข้อ 9   ข้อ 11 และข้อ 12 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ในการให้ความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงขอประกาศ   ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือ ยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือตามแบบของเทศบาลตำบลบางกระบือ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1.เป็นผู้มีสัญชาติไทย

2.ต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน

3.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ

4.ได้รับสิทธิครัวเรือนละ 1 สิทธิ (ทะเบียนบ้านละ 1 สิทธิ)

5.ต้องไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการบำนาญ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6.เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามพระราชกำหนด    การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสงคราม

โดยสามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้

1.บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริงและสำเนา              จำนวน  1  ฉบับ

2.ทะเบียนบ้าน  ฉบับจริงและสำเนา                         จำนวน  1  ฉบับ

3.เอกสารหลักฐานอื่นที่สามารถแสดงว่าได้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลบางกระบือ หมายเลขโทรศัพท์ 034 - 757727 หรือโทรสาร 034 - 757675 

รายละเอียดอื่นๆ ตามประกาศที่แนบ

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675