ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางกระบือ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครฝึกอบรม จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม งานสวัสดิการและสังคม 6
2 อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 กองคลัง 11
3 ขอเชิญประชาชน ร่วมทำแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Administrator 23
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 สำนักปลัดเทศบาล 1271
5 ปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e - Social Welfare) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยกรมบัญชีกลาง งานสวัสดิการสังคม 51
6 ปฏฺิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2565 งานสวัสดิการสังคม 82
7 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ งานสวัสดิการสังคม 54
8 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งานสวัสดิการสังคม 32
9 การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักปลัดเทศบาล 28
10 ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนของอำเภอบางคนที สำนักปลัดเทศบาล 47
11 ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สำนักปลัดเทศบาล 38
12 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง 35
13 ประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักปลัดเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล 57
14 ประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและควบคุมโรค สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล 58
15 ประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สังกัดกอง เรื่องการลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกในพื้นที่ ด้วยชุด Rapid Antigen Test สำนักปลัดเทศบาล 61
16 ประชาสัมพันธ์ งานสวัสดิการสังคม สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เรื่อง การลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลบางกระบือ สำนักปลัดเทศบาล 174
17 ประชาสัมพันธ์ งานประปา สังกัดกองช่าง เรื่อง การลงพื้นที่ซ่อมแซมท่อประปา บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านตะโหนดราย สำนักปลัดเทศบาล 180
18 ประชาสัมพันธ์ งานประปา สังกัดกองช่าง เรื่อง การลงพื้นที่ซ่อมแซมท่อประปา บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองอ้อ สำนักปลัดเทศบาล 134
19 ประชาสัมพันธ์ งานสภาเทศบาล สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เรื่อง การจัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในการพิจารณาคำขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักปลัดเทศบาล 81
20 ประชาสัมพันธ์ งานควบคุมป้องกันโรค สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกในพื้นที่ ด้วยชุด Rapid Antigen Test ตามที่ประชาชนหรือสถานประกอบการมีความประสงค์ร้องขอให้เข้าดำเนินการ ณ หมู่ที่ 2 สำนักปลัดเทศบาล 147
21 ประชาสัมพันธ์ งานควบคุมป้องกันโรค สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก ด้วยชุด Rapid Antigen Test ตามที่ประชาชนหรือสถานประกอบการร้องขอ สำนักปลัดเทศบาล 127
22 ประชาสัมพันธ์ งานควบคุมป้องกันโรค สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การจัดกิจกรรม “โครงการค้นหาและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการตรวจเชิงรุกในพื้นที่ ด้วยชุด Rapid Antigen Test สำหรับพี่น้องประชาชนชาวตำบลบางกระบือ สำนักปลัดเทศบาล 126
23 ข่าวประชาสัมพันธ์ งานควบคุมป้องกันโรค สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนการจัดกิจกรรมตาม “โครงการค้นหาและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 โดยการตรวจเชิงรุกในพื้นที่ด้วยชุด Rapid Antigen Test” สำนักปลัดเทศบาล 123
24 ข่าวประชาสัมพันธ์ งานควบคุมป้องกันโรค สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ เรื่อง การดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า – 2019 บริเวณพื้นที่เสี่ยงในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ สำนักปลัดเทศบาล 145
25 ข่าวประชาสัมพันธ์ งานควบคุมป้องกันโรค สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ เรื่อง ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุก ตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า – 2019 สำนักปลัดเทศบาล 137
26 ข่าวประชาสัมพันธ์ จากงานสภาเทศบาล เรื่อ ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระบือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 งานสภาเทศบาล 125
27 เชิญชวนออมเงินสะสมกับกองทุนการออมแห่งชาติ สำนักปลัดเทศบาล 50
28 กอช.ชวนออมเงินผ่านแอป กอช. สำนักปลัดเทศบาล 74
29 ข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมการขนส่งทางบก ข่าวบิดเบือนการต่อใบขับขี่ สำนักปลัดเทศบาล 172
30 ข้อควรรู้เกี่ยวกับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด สำนักปลัดเทศบาล 54

หน้า 1 จาก 16

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675