ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครฝึกอบรม จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม งานสวัสดิการและสังคม 6
2 อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 กองคลัง 11
3 ขอเชิญประชาชน ร่วมทำแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Administrator 23
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 สำนักปลัดเทศบาล 1271
5 ปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e - Social Welfare) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยกรมบัญชีกลาง งานสวัสดิการสังคม 51
6 ปฏฺิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2565 งานสวัสดิการสังคม 82
7 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ งานสวัสดิการสังคม 54
8 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งานสวัสดิการสังคม 32
9 การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักปลัดเทศบาล 28
10 ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนของอำเภอบางคนที สำนักปลัดเทศบาล 47
11 ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สำนักปลัดเทศบาล 38
12 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง 35
13 ประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักปลัดเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล 57
14 ประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและควบคุมโรค สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล 58
15 ประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สังกัดกอง เรื่องการลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกในพื้นที่ ด้วยชุด Rapid Antigen Test สำนักปลัดเทศบาล 61
16 ประชาสัมพันธ์ งานสวัสดิการสังคม สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เรื่อง การลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลบางกระบือ สำนักปลัดเทศบาล 174
17 ประชาสัมพันธ์ งานประปา สังกัดกองช่าง เรื่อง การลงพื้นที่ซ่อมแซมท่อประปา บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านตะโหนดราย สำนักปลัดเทศบาล 180
18 ประชาสัมพันธ์ งานประปา สังกัดกองช่าง เรื่อง การลงพื้นที่ซ่อมแซมท่อประปา บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองอ้อ สำนักปลัดเทศบาล 134
19 ประชาสัมพันธ์ งานสภาเทศบาล สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เรื่อง การจัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในการพิจารณาคำขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักปลัดเทศบาล 81
20 ประชาสัมพันธ์ งานควบคุมป้องกันโรค สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกในพื้นที่ ด้วยชุด Rapid Antigen Test ตามที่ประชาชนหรือสถานประกอบการมีความประสงค์ร้องขอให้เข้าดำเนินการ ณ หมู่ที่ 2 สำนักปลัดเทศบาล 147

หน้า 1 จาก 24

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675