แบบคำขอรับบริการออนไลน์ เทศบาลตำบลบางกระบือ
คลิ๊กที่นี่

 

ประชาสัมพันธ์ งานสภาเทศบาล สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เรื่อง การจัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในการพิจารณาคำขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. สภาเทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาคำขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ พร้อมการนี้มีคณะผู้บริหาร นำโดย ท่านนายกสมพร นิลแนบแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ, สมาชิกสภา, ปลัดเทศบาล, หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, ผู้อำนวยการกองทุกกอง และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ซึ่งในการจัดประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้ สภาเทศบาลตำบลบางกระบือ ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019 อย่างเคร่งครัด และได้จัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของการประชุม ในครั้งนี้

 

ประชาสัมพันธ์ งานควบคุมป้องกันโรค สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกในพื้นที่ ด้วยชุด Rapid Antigen Test ตามที่ประชาชนหรือสถานประกอบการมีความประสงค์ร้องขอให้เข้าดำเนินการ ณ หมู่ที่ 2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 16.00 น. โดยประมาณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้การนำโดย ท่านนายกสมพร นิลแนบแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกในพื้นที่ ด้วยชุด Rapid Antigen Test ตามที่ประชาชนหรือสถานประกอบการมีความประสงค์ร้องขอให้เข้าดำเนินการ ณ หมู่ที่ 2 บ้านคลองสวนกลาง ซึ่งในการลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกดังกล่าว ได้ทำการตรวจคัดกรองทั้งผู้สูงอายุและผู้พิการติดเตียง มีผู้เข้ารับรับการตรวจคัดกรอง จำนวนทั้งสิ้น 5 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ หรือมีผลเป็นลบ ทั้ง 5 ราย

ประชาสัมพันธ์ งานควบคุมป้องกันโรค สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก ด้วยชุด Rapid Antigen Test ตามที่ประชาชนหรือสถานประกอบการร้องขอ

วันศุกร์ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. โดยประมาณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้การนำโดย ท่านนายกสมพร นิลแนบแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกในพื้นที่ ด้วยชุด Rapid Antigen Test ตามที่ประชาชนหรือสถานประกอบการมีความประสงค์ร้องขอให้เข้าดำเนินการ ณ สถานประกอบการ “การผลิตขนมไทยวุ้นเป็ดกะทิและจำหน่าย (วุ้นเป็ดธนัน)” สำหรับการตรวจคัดกรองเชิงรุกในสถานประกอบการดังกล่าว มีผู้เข้ารับรับการตรวจคัดกรอง จำนวนทั้งสิ้น 18 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ หรือมีผลเป็นลบ ทั้ง 18 ราย

ประชาสัมพันธ์ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล เรื่อง “กิจกรรมนั่งทุกข์ ลุกสบาย” โครงการมอบโถขับถ่ายแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ โดย ส.ส.รังสิมา รอดรัศมี ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

“กิจกรรมนั่งทุกข์ ลุกสบาย” โครงการมอบโถขับถ่ายแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ โดย ส.ส.รังสิมา รอดรัศมี ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้การนำโดย ท่านนายกสมพร นิลแนบแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้มอบโถขับถ่ายแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ตำบลบางกระบือ ที่แจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนไว้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเทศบาลตำบลบางกระบือได้ดำเนินการตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา 

ประชาสัมพันธ์ งานควบคุมป้องกันโรค สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การจัดกิจกรรม “โครงการค้นหาและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการตรวจเชิงรุกในพื้นที่ ด้วยชุด Rapid Antigen Test สำหรับพี่น้องประชาชนชาวตำบลบางกระบือ

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. โดยประมาณ เทศบาลตำบลบางกระบือ ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่า ชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายวุฒิชัย ยามโคกสูง นายอำเภอบางคนที ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนชาวตำบลบางกระบือ ในการดำเนินกิจกรรม “โครงการค้นหาและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการตรวจเชิงรุกในพื้นที่ ด้วยชุด Rapid Antigen Test สำหรับพี่น้องประชาชนชาวตำบล   บางกระบือ เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ ซึ่งทางเทศบาลตำบลบางกระบือ ได้ดำเนินการบูรณาการร่วมกับ จังหวัดสมุทรสงคราม, อำเภอบางคนที, สาธารณสุขอำเภอบางคนที, โรงพยาบาลนภาลัย, และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระบือ ร่วมตรวจเชิงรุกให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางกระบือ ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ วัดตะโหนดราย ในวันนี้ โดยมีท่านนายกสมพร นิลแนบแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงาน, เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางกระบือ ตลอดจนผู้นำท้องที่ กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, แพทย์ประจำตำบล, สารวัตรกำนัน, และ คณะ อสม. ตำบลบางกระบือ คอยอำนวยความสะดวก และร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการดังกล่าวให้สำเร็จ ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ สำหรับการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการตรวจเชิงรุกในพื้นที่ ด้วยชุด Rapid Antigen Test ในวันนี้ มีพี่น้องประชาชนชาวตำบลบางกระบือ และกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ได้ลงทะเบียนเพื่อรับการตรวจคัดกรองเชิงรุก จำนวนทั้งสิ้น 93 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ หรือมีผลเป็นลบ ทั้ง 93 ราย

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 

คุณพอใจ เทศบาลตำบลบางกระบือ ด้านใด QR Code
ทต.บางกระบือลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675