แบบคำขอรับบริการออนไลน์ เทศบาลตำบลบางกระบือ
คลิ๊กที่นี่

 

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 เพื่อใช้ในการดำเนินงานการจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งตามความนัยข้อ 7 แห่งระเบียบดังกล่าว กำหนดให้คนพิการที่ได้จดทะเบียนคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด และมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเบี้ยความพิการโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรืรอทุพพลภาพเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 เทศบาลตำบลบางกระบือ จึงขอประกาศให้คนพิการในเขตเทศบาล รวมทั้งคนพิการที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่และยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ และมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์เบี้ยความพิการ ให้ผู้พิการที่มีคุณสมบัติ ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองหรือในกรณีที่ผู้พิการที่เป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ หรือในกรณีที่คนพิการมีสภาพความพิการถึงขั้นไม่สามารถไปยื่นคำขอด้วยตนเองได้ ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือผู้ดูแลคนพิการแล้วแต่กรณียื่นคำขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว ทั้งนี้สำหรับคนพิการกรณีอื่นซึ่งไม่อาจยื่นคำขอแทนโดยแสดงให้ผู้ที่เชื่อถือได้รับรองสถานะของคนพิการ แต่ต้องนำหลักฐานของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย โดยให้กรอกรายละเอียดตามแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการให้ถูกต้องครบถ้วนและให้ยื่นคำขอลงทะเบียนประกอบกับเอกสารหลักฐานของคนพิการ พร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคร

รายละเอียดอื่นๆ ตามประกาศแนบท้าย

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 กำหนดให้ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลบางกระบือ จึงขอประกาศการรับลงทะเบียนฯ ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือทราบ และมาลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564    ถึงเดือนพฤศจิกายน 2564 และเดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2565 ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาลตำบลบางกระบือ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

        1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

        2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)

        3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)

(รายละเอียดอื่นๆ ตามประกาศที่แนบ)

ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนของอำเภอบางคนที

ด้วยโรงพยาบาลนภาลัย ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอบางคนที เปิดฉีดวัคซีนแบบ WALK IN ให้กับประชาชนสัญชาติไทย ที่มีภูมิลำเนาในอำเภอบางคนที อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ซึ่งหากประชาชนท่านใดที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 (โควิด - 19) ท่านสามารถเดินทางไป เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 (โควิด - 19) ได้ ตามวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดเพิ่มเติม ตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์แนบท้ายนี้

 

e-service เทศบาลตำบลบางกระบือ

 

     1.  แบบขอรับบริการออนไลน์

     2.  แบบฟอร์มขอใช้น้ำประปา

     3.  ระบบตรวจสอบสิทธิ์โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

     4.  แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ

     5.  แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

     6.  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

????????สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
????????รับสมัครฝึกอบรม
????????้โครงการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาฝีมือแรงงาน การพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดด้านล่างนี้????????

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


 

คุณพอใจ เทศบาลตำบลบางกระบือ ด้านใด QR Code
ทต.บางกระบือลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675