แบบคำขอรับบริการออนไลน์ เทศบาลตำบลบางกระบือ
คลิ๊กที่นี่

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานควบคุมป้องกันโรค สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ เรื่อง ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุก ตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า – 2019

วันอังคารที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้การบริหารงานโดย ท่านนายกสมพร นิลแนบแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุก ตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า – 2019 แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ เพื่อการควบคุมป้องกันโรคอย่างทันท่วงที

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากงานสภาเทศบาล เรื่อ ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระบือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. สภาเทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ได้เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ซึ่งในการจัดประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้ สภาเทศบาลตำบลบางกระบือ ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019 โดยได้ตรวจคัดกรองคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนเข้าร่วมประชุม อย่างเคร่งครัด และได้จัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระบือ ในครั้งนี้

 

เช็คอาการ โควิด 3 สายพันธ์

alt

ประกาศ รายชื่อประชาชนที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือฯ กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่เทศบาลตำบลบางกระบือ ได้ประกาศให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ ยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไปนั้น 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบางกระบือ ในคราวประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 2 มิถุนายน 2564 และครั้งที่ 2 วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2552 และหนังสือ              ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จำนวน 3,000 บาทต่อครอบครัว จำนวน 6 ราย ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ เรื่อง การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระบือ เรื่อง การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลบางกระบือ ได้ตระหนักถึงผลกระทบของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 ข้อ 9 ข้อ 11 และข้อ 12 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ในการให้ความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงขอประกาศให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือ ยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือตามแบบของเทศบาลตำบลบางกระบือ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1.เป็นผู้สัญชาติไทย

2.ต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน

3.มีขื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ

4.ได้รับสิทธิครอบครัวละ 1 สิทธิ

5.ต้องไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการบำนาญ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6.เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสงคราม

โดยสามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                จำนวน  1  ฉบับ

2.สำเนาทะเบียนบ้าน                            จำนวน  1  ฉบับ

3.เอกสารหลักฐานอื่นที่สามารถแสดงว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลบางกระบือ หมายเลขโทรศัพท์ 034 - 757727 หรือโทรสาร 034 – 757675 และขอรับแบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ของประชาชนได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลบางกระบือ http://www.bangkrabuecity.go.th

รายละเอียดปรกาศฯ และแบบฟอร์มขอลงทะเบียนสามารถดาวน์โหลดได้ตามแนบท้ายนี้

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


 

คุณพอใจ เทศบาลตำบลบางกระบือ ด้านใด QR Code
ทต.บางกระบือลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675