แบบคำขอรับบริการออนไลน์ เทศบาลตำบลบางกระบือ
คลิ๊กที่นี่

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ด้วยเทศบาลตำบลบางกระบือ ประกาศรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2565 และเดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2566 เทศบาลตำบลบางกระบือ จึงขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2567 (ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507) ที่มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือที่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามระเบียบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้

1.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

2.ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)

3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิสำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเบี้ยยังชีพ

โดยยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2565 และเดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2566 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.ในวันและเวลาราชการ หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถามได้ที่ งานสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระบือ โทรศัพท์ 034-757727 หรือโทรสาร 034-757675

***ขอความร่วมมือผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้มาลงทะเบียนในช่วงเดือนตุลาคม 2565 และเดือนพฤศจิกายน 2565 เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการ ขอสนับสนุนงบประมาณ ปี 2567 จากสำนักงบประมาณต่อไป

สามารถดูรายละเอียดอื่นๆ ได้ตามประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุแนบท้ายนี้

5 ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวคนพิการ

 

การกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการ

'' วันคนพิการสากล'' ตรงกับวันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี

องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ ๓ ธันวาคม ของทุกปี เป็น "วันคนพิการสากล" เพื่อเป็นการระลึกถึงวันครบรอบที่สมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติมีมติรับแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ และได้ให้ประเทศสมาชิกร่วมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมต่อคนพิการ และยอมรับให้เข้าร่วมกิจกรรมในด้านต่างๆ และประเทศไทยในฐานะองค์การสมาชิก โดยคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการได้มีการขานรับวันคนพิการสากลและกีฬาเฟสปิกเกมส์ โดยจะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคนพิการในด้านต่างๆ ทั่วประเทศ วันคนพิการสากล มีเป้าหมายเพื่อสร้างกระแสความเข้าใจต่อคนพิการและระดมการสนับสนุนแก่คนพิการเพื่อศักดิ์ศรีและความเป็นอยู่ของคนพิการ นอกจากนี้ก็ยังช่วยสร้างความตื่นตัวของประชาชนต่อคนพิการในทุกๆ ด้าน  ทั้งด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น "วันพระบดาแห่งฝนหลวง"

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕ เฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง”

โดยกำหนดให้วันที่ ๑๔ พฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ให้ประ ชาชนทั้งในปัจจุบันและอนุชนรุ่นหลัง ได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี ชื่นชมในพระบารมี และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ จนถึงทุกวันนี้ เป็นเวลากว่า ๖๐ ปี ที่โครงพระราชดำริฝนหลวง ได้สร้างคุณูปการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

โดยเฉพาะความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ประเทศไทย และด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงคิดค้นเทคโนโลยีฝนหลวงขึ้นนั้น ยังได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งได้มีการจดสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยทั้งในประเทศและต่างประเทศ และในอีกหลายประเทศก็ได้ขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตในการที่จะนำเทคนิคและวิธีการทำฝนหลวงไปปรับใช้แก้ปัญหาความแห้งแล้งในประเทศ ของตัวเอง จึงถือได้ว่าโครงการพระราชดำริฝนหลวง นับเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากพระอัจฉริยภาพอย่างแท้จริง เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและมวลมนุษยชาติและเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


 

คุณพอใจ เทศบาลตำบลบางกระบือ ด้านใด QR Code
ทต.บางกระบือลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675