การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงครามได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการและการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ตามหลักเกณฑ์การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ

หากคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ประสงค์ขอปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ สามารถติดต่อได้ที่เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามโทร 034-757727 , 034 - 757675

ขอเชิญดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Civic Education

ขอเชิญดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Civic Education บนสมาร์ทโฟน เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

alt

ชุดวีดีทัศน์เพื่อสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของเทศบาลตำบลบางกระบือ

หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของเทศบาลตำบลบางกระบือ 

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 

คุณพอใจ เทศบาลตำบลบางกระบือ ด้านใด QR Code
ทต.บางกระบือลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675