แบบคำขอรับบริการออนไลน์ เทศบาลตำบลบางกระบือ
คลิ๊กที่นี่

 

ประชาสัมพันธ์ งานประปา สังกัดกองช่าง เรื่อง การลงพื้นที่ซ่อมแซมท่อประปา บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านตะโหนดราย

               วันจันทร์ที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. โดยประมาณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้การนำโดย ท่านนายกสมพร นิลแนบแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ ได้มอบหมายให้พนักงานและเจ้าหน้าที่งานประปา สังกัดกองช่าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ซ่อมแซมท่อประปา บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านตะโหนดราย ตามที่ได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ว่ามีท่อน้ำประปาชำรุดในบริเวณดังกล่าว ซึ่งทางเจ้าหน้าที่งานประปา สังกัดกองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ ได้ดำเนินการซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับมาใช้การได้ตามปกติแล้ว

               หากประชาชนท่านใดพบเห็นการชำรุด ของระบบประปา ไฟฟ้า ถนน หรือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อื่น ๆ สามารถแจ้งทางเทศบาลตำบลบางกระบือได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 034-757727 หรือ เดินทางมาแจ้ง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ ด้วยตัวท่านเอง

ประชาสัมพันธ์ งานประปา สังกัดกองช่าง เรื่อง การลงพื้นที่ซ่อมแซมท่อประปา บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองอ้อ

                      วันศุกร์ที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 เวลา 08.00 น. โดยประมาณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้การนำโดย ท่านนายกสมพร นิลแนบแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ ได้มอบหมายให้พนักงานและเจ้าหน้าที่งานประปา สังกัดกองช่าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ซ่อมแซมท่อประปา บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองอ้อ ตามที่ได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ว่ามีท่อน้ำประปาชำรุดในบริเวณดังกล่าว ซึ่งทางเจ้าหน้าที่งานประปา สังกัดกองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ ได้ดำเนินการซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดให้กับมาใช้การได้ตามปกติแล้ว

                     หากประชาชนท่านใดพบเห็นการชำรุด ของระบบประปา ไฟฟ้า ถนน หรือ ด้านโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ สามารถแจ้งทางเทศบาลตำบลบางกระบือได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 034-757727 หรือ มาแจ้ง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือด้วยตัวท่านเอง

ประชาสัมพันธ์ งานสภาเทศบาล สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เรื่อง การจัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในการพิจารณาคำขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. สภาเทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาคำขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ พร้อมการนี้มีคณะผู้บริหาร นำโดย ท่านนายกสมพร นิลแนบแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ, สมาชิกสภา, ปลัดเทศบาล, หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, ผู้อำนวยการกองทุกกอง และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ซึ่งในการจัดประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้ สภาเทศบาลตำบลบางกระบือ ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019 อย่างเคร่งครัด และได้จัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของการประชุม ในครั้งนี้

 

ประชาสัมพันธ์ งานควบคุมป้องกันโรค สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกในพื้นที่ ด้วยชุด Rapid Antigen Test ตามที่ประชาชนหรือสถานประกอบการมีความประสงค์ร้องขอให้เข้าดำเนินการ ณ หมู่ที่ 2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 16.00 น. โดยประมาณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้การนำโดย ท่านนายกสมพร นิลแนบแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกในพื้นที่ ด้วยชุด Rapid Antigen Test ตามที่ประชาชนหรือสถานประกอบการมีความประสงค์ร้องขอให้เข้าดำเนินการ ณ หมู่ที่ 2 บ้านคลองสวนกลาง ซึ่งในการลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกดังกล่าว ได้ทำการตรวจคัดกรองทั้งผู้สูงอายุและผู้พิการติดเตียง มีผู้เข้ารับรับการตรวจคัดกรอง จำนวนทั้งสิ้น 5 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ หรือมีผลเป็นลบ ทั้ง 5 ราย

ประชาสัมพันธ์ งานควบคุมป้องกันโรค สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก ด้วยชุด Rapid Antigen Test ตามที่ประชาชนหรือสถานประกอบการร้องขอ

วันศุกร์ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. โดยประมาณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้การนำโดย ท่านนายกสมพร นิลแนบแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกในพื้นที่ ด้วยชุด Rapid Antigen Test ตามที่ประชาชนหรือสถานประกอบการมีความประสงค์ร้องขอให้เข้าดำเนินการ ณ สถานประกอบการ “การผลิตขนมไทยวุ้นเป็ดกะทิและจำหน่าย (วุ้นเป็ดธนัน)” สำหรับการตรวจคัดกรองเชิงรุกในสถานประกอบการดังกล่าว มีผู้เข้ารับรับการตรวจคัดกรอง จำนวนทั้งสิ้น 18 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ หรือมีผลเป็นลบ ทั้ง 18 ราย

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


 

คุณพอใจ เทศบาลตำบลบางกระบือ ด้านใด QR Code
ทต.บางกระบือลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675