แบบคำขอรับบริการออนไลน์ เทศบาลตำบลบางกระบือ
คลิ๊กที่นี่

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 22 - 23 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลบางกระบือร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และโรงพยาบาลนภาลัย จัดโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือทั้ง 5 หมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์

1.เพื่อจัดกิจกรรมตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

2.เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชนต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำทุกปี

3.เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว ตระหนักต่อการดูแลสุขภาพตนเองและทราบปัจจัยเสี่ยงที่เกิดภาวะเจ็บป่วยในอนาคตของตนเองและครอบครัว นำไปสู่การปรับเปลี่ยนและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง

4.เพื่อกำหนดมาตรการและวิธีการเชิงรุกในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และให้บริการที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละวัย แยกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย และกลุ่มป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน

5.เพื่อให้ชุมชนได้ทราบและสามารถวิเคราะห์สภาวะสุขภาพของชุมชน อันจะนำไปสู่การร่วมกับผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในการวางแผนแก้ปัญหาสาธารณสุขของชุมชนได้

6.เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใส่ใจดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น

7.เพื่อสนับสนุนข้อมูลด้านสุขภาพให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีข้อมูลการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อ

 

 

 

  

ปรับภูมิทัศน์ถนนหมู่ที่ 5 และถนนซอยเทพประสิทธิ์-ดาวดึงส์ ซอย 6 หมู่ที่ 5 ตำบลบางกระบือ

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.เทศบาลตำบลบางกระบือ บริหารงานโดยนายสมพร นิลแนบแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ นำผู้บริหารเทศบาล พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางกระบือ จัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ถนนสาย  หมู่ที่ 5 และถนนซอยเทพประสิทธิ์-ดาวดึงส์ ซอย 6 หมู่ที่ 5 ตำบลบางกระบือ โดยได้ตัดหญ้า กวาดถนน เก็บขยะ เศษวัชพืช  ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเป็นการรักษาความสะอาด ให้พื้นที่น่าอยู่ และรักษาทัศนียภาพที่สวยงาม  และเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับประชาชนที่สัญจรในพื้นที่ ให้เห็นถึงการมีวินัย ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันรักษาความสะอาด เพื่อความสวยงามในพื้นที่

 

  

  

 

 

การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระบือ ประจำปี 2565

วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระบือ เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมภายใต้หลักเกณฑ์ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจและสอดคล้องกัับภารกิจ 4 ประเภทของกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบลบางกระบือ และเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระบือ เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณในแผนงาน/โครงการ ที่หน่วยงานสาธารณสุข/องค์กร/ประชาชนขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 7 โครงการ

 

วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระบือ เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจำปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ และพิจารณาอนุมัติโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10 มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์อนุมัติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน 7 โครงการ ดังนี้

1.โครงการออกกำลังกาย จำนวน 43,200.- บาท

2.โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. จำนวน 10,890.- บาท

3.โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และแผ่นรองซับการขับถ่ายสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 105,935.- บาท

4.ครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และแผ่นรองซับการขับถ่ายสำหรับบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ จำนวน 135,232.50 บาท

5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินภาวะผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อรับการดูแลอย่างต่อเนื่อง จำนวน 10,200.- บาท

6.โครงการประเมินภาวะผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 6,000.- บาท

7.โครงการบริหารกองทุนฯ จำนวน 21,260.- บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 332,717.50 บาท (สามแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)

ประกาศรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 เพื่อใช้ในการดำเนินงานการจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งตามความนัยข้อ 7 แห่งระเบียบดังกล่าว กำหนดให้คนพิการที่ได้จดทะเบียนคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเอง ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด  และมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป โดยผู้พิการที่จะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการจะต้องมีคุณสมบัติและดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ

ผู้มีคุณสมบัติได้รับเบี้ยความพิการ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน

(3) มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

(4) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

เอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดังนี้

(1) บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

(2) ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา

(3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร

(4) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ กรณีเป็นผู้ยื่นคำขอแทนคนพิการ

ในการยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ จะต้องแสดงความประสงค์ในการขอรับเงินเบี้ยความพิการโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(1) รับเงินสดด้วยตนเอง

(2) รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

(3) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ

(4) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

ให้คนพิการที่มีคุณสมบัติดังกล่าวยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ณ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดอื่นๆ ตามประกาศรับลงทะเบียนคนพิการที่แนบท้ายนี้

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


 

คุณพอใจ เทศบาลตำบลบางกระบือ ด้านใด QR Code
ทต.บางกระบือลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675