คำขอข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบางกระบือ

คำขอข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบางกระบือ

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564

มอบความสุขเพื่อผู้ประกันตน ของขวัญปีใหม่ 2564 เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร เดือนละ 800 บาท

???? เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร เป็น 800 บาท เริ่มจ่าย 30 เม.ย.64 ย้อนหลังให้ 3 เดือน
✍️ กฎกระทรวง เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร จาก 600 บาท เป็น 800 บาท มีผลบังคับใช้แล้ว 1 ม.ค.64 โดยสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินในส่วนที่ปรับเพิ่มขึ้นของงวดเดือนมกราคม 2564 ในวันที่ 30 เมษายน 2564
altalt???? พรุ่งนี้ (30 เม.ย.64) เงินสงเคราะห์บุตร..ได้รับเดือนแรก..800บาท
????‍♀️ 30 เมษายน 2564 เงินสงเคราะห์บุตร จ่ายเพิ่มจาก 600 บาท เป็น 800 บาท
????‍♀️ เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 ยกเว้นมาตรา 40
????‍♀️ ผู้ประกันตนจะต้องส่งสมทบมาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน
????‍♀️ จะได้รับ 800 บาทจนกว่าบุตรจะมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์
????‍♂️ ส่วนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด รัฐบาลเป็นคนจ่าย
????‍♂️ จะได้รับเดือนละ 600 บาท จนบุตรมีอายุ 6 ปีบริบูรณ์
????‍♀️อย่าสับสน ระหว่างเงินสงเคราะห์บุตร กับเงินอุดหนุนเด็ก #สงเคราะห์บุตรประกันสังคมจ่ายและต้องทำงานด้วยถึงจะได้เงิน #เงินอุดหนุนเด็กรัฐบาลจ่ายไม่ต้องทำงานแค่ลงทะเบียนผ่านคุณสมบัติก็ได้เงิน

alt

การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

อาศัยอำนาจตามความมาตรา 37 และมาตรา 38 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่กำหนดให้ส่วนราชการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 เรืื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลบางกระบือ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนในแต่ละกองงานของเทศบาลตำบลบางกระบือ ดังนี้

คำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ 807/2564 ห้ามมิให้บุคคลที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าออกจากเคหะสถานฯ

ห้ามมิให้บุคคลที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าออกจสกเคหะสถาน หรือเข้าไปในสถานที่มีคนอยู่ร่วมกันหลายคนalt

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 

คุณพอใจ เทศบาลตำบลบางกระบือ ด้านใด QR Code
ทต.บางกระบือลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675