แบบคำขอรับบริการออนไลน์ เทศบาลตำบลบางกระบือ
คลิ๊กที่นี่

 

ประกาศบังคับใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ของเทศบาลตำบลบางกระบือ

ประกาศบังคับใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ของเทศบาลตำบลบางกระบือ

ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Attachments:
Download this file (1.pdf)1.pdf[ ]79 Kb
Download this file (10.pdf)10.pdf[ ]153 Kb
Download this file (11.pdf)11.pdf[ ]152 Kb
Download this file (12.pdf)12.pdf[ ]319 Kb
Download this file (13.pdf)13.pdf[ ]270 Kb
Download this file (14.pdf)14.pdf[ ]229 Kb
Download this file (2.pdf)2.pdf[ ]192 Kb
Download this file (3.pdf)3.pdf[ ]116 Kb
Download this file (4.pdf)4.pdf[ ]116 Kb
Download this file (5.pdf)5.pdf[ ]77 Kb
Download this file (6.pdf)6.pdf[ ]193 Kb
Download this file (7.pdf)7.pdf[ ]116 Kb
Download this file (8.pdf)8.pdf[ ]143 Kb
Download this file (9.pdf)9.pdf[ ]131 Kb
Download this file (ประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2565.pdf)ประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2565.pdf[ ]334 Kb

ปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e - Social Welfare) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยกรมบัญชีกลาง

 

ปฏฺิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2565

การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและการของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 กำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เป็นโรคที่ติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติ  โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบกับนายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบันและจังหวัดสมุทรสงครามมีผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มขึ้น ตามประกาศจังหวัดสมุทรสงครามกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชนทั้งด้านการดำเนินชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ รายได้ ภาระค่าใช้จ่าย ฯลฯ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางกระบือ นั้นเทศบาล ตำบลบางกระบือได้ตระหนักถึงผลกระทบของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 ข้อ 9   ข้อ 11 และข้อ 12 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ในการให้ความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงขอประกาศ   ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือ ยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือตามแบบของเทศบาลตำบลบางกระบือ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1.เป็นผู้มีสัญชาติไทย

2.ต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน

3.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ

4.ได้รับสิทธิครัวเรือนละ 1 สิทธิ (ทะเบียนบ้านละ 1 สิทธิ)

5.ต้องไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการบำนาญ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6.เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามพระราชกำหนด    การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสงคราม

โดยสามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้

1.บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริงและสำเนา              จำนวน  1  ฉบับ

2.ทะเบียนบ้าน  ฉบับจริงและสำเนา                         จำนวน  1  ฉบับ

3.เอกสารหลักฐานอื่นที่สามารถแสดงว่าได้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลบางกระบือ หมายเลขโทรศัพท์ 034 - 757727 หรือโทรสาร 034 - 757675 

รายละเอียดอื่นๆ ตามประกาศที่แนบ

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


 

คุณพอใจ เทศบาลตำบลบางกระบือ ด้านใด QR Code
ทต.บางกระบือลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675