แบบคำขอรับบริการออนไลน์ เทศบาลตำบลบางกระบือ
คลิ๊กที่นี่

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

10 เมนูแนะนำสำหรับครอบครัว ทุกวันให้เป็นวันครอบครัว

8 วิธีประเมิน โรคซึมเศร้า

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลบางกระบือ

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลบางกระบือ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลบางกระบือ ประเด็นปัญหา ปี 2566 จำนวน 3 ประเด็น คือ

1.การป้องกันและปัญหายาเสพติด มีการค้นหาและส่งต่อผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐ

2.การจัดการขยะในครัวเรือน การฝังถังขยะเพื่อกำจัดขยะเปียกในพื้นที่/ทุกหลังคาเรือน 

3.การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มีการคัดกรองภาวะถดถอย 9 ด้าน ให้ผู้สูงอายุ (1) สายตาระยะใกล้ สายตาระยะไกล ต้อหิน จอประสาทตาเสื่อม (2) กลั้นปัสสวะ (3) สุขภาพช่องปาก (4) สมองเสื่อม (5) ซึมเศร้า (6) การได้ยิน (7) การเคลื่อนไหว (8) ภาวะขาดสารอาหาร (9) ADL 

 

การจัดเวทีประชาคมระดับชุมชนตำบลบางกระบือ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางกระบือ เทศบาลตำบลบางกระบือ ดำเนินการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนตำบลบางกระบือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สะท้อนปัญหาความต้องการของชุมชนผ่านกระบวนการ "ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมพัฒนาท้องถิ่นตน" และนำข้อมูลปัญหาและความต้องการที่ได้รับจากการเสนอในเวทีประชาคม เพื่อนำไปบรรจุเป็นโครงการพัฒนาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

     

 

 

การจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน (หมู่บ้าน) หมู่ที่ 5 ตำบลบางกระบือ

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านนายสำเริง เอี่ยมสุกใส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลบางกระบือ ดำเนินการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน (หมู่บ้าน) หมู่ที่ 5 ตำบลบางกระบือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สะท้อนปัญหาความต้องการของชุมชนผ่านกระบวนการ "ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมพัฒนาท้องถิ่นตน" และนำข้อมูลปัญหาและความต้องการที่ได้รับจากการเสนอในเวทีประชาคม เพื่อนำไปบรรจุเป็นโครงการพัฒนาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


 

คุณพอใจ เทศบาลตำบลบางกระบือ ด้านใด QR Code
ทต.บางกระบือลิขสิทธิ์ © 2558-2563 เทศบาลตำบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-757-675

นโยบายการคุัมครองข้อมูลส่วนบุคคล